سه میلیون سرباز فراری داریم
سه میلیون سرباز فراری داریم
خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در حال حاضر 3 میلیون سرباز غایب و فراری در کشور داریم که تعداد آن از جمعیت برخی کشورهای دنیا نیز بیشتر است و بیشترین پرونده ها در دادگاه های نظامی مربوط به سربازان فراری است.

سه میلیون سرباز فراری داریم

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در حال حاضر ۳ میلیون سرباز غایب و فراری در کشور داریم که تعداد آن از جمعیت برخی کشورهای دنیا نیز بیشتر است و بیشترین پرونده ها در دادگاه های نظامی مربوط به سربازان فراری است که برای رفع این مشکل مقرر شد سربازان غایب و فراری و افرادی که به سن سربازی رسیده اند (مانند افرادی که تا این سن مشغول به تحصیل بوده اند) و دارای دو فرزند هستند، از سربازی معاف شوند که با این کار به دنبال تشویق فرزند آوری بودیم.

ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه خرید سربازی مطرح نیست و منتفی است درباره حقوق سربازان بیان کرد: حقوق سربازان در مجلس افزایش بسیار خوبی داشت؛ حقوق سربازان مناطق مرزی عملیاتی به بیش از ۹ میلیون تومان رسید، در واقع حقوق سربازان بین ۴ تا ۹ میلیون تومان شد.

ابوترابی اضافه کرد: در حال حاضر ۴ منطقه سربازی یعنی عملیاتی، مناطق خوش آب و هوا، مرزی و مناطق پرخطر عملیاتی وجود دارد که مدت سربازی به تناسب این مناطق کم یاد زیاد می شود، اما باید میانگین سربازی در این ۴ منطقه ۱۲ ماه شود. به طور مثال فردی که در منطقه خوش آب و هوا خدمت می کند ۱۵ ماه و فردی که در منطقه عملیاتی به سر می برد، ۷ ماه خدمت کند تا میانگین ۱۲ ماه شود.

وی با بیان اینکه ۱۰۴ سال است که از قانون اجباری سربازی که توسط رضاخان وارد کشور شد، می گذرد، تصریح کرد: این قانون وارداتی بود و از کشورهای اروپایی وارد شد، در حال حاضر حدود ۲۷ کشور دنیا سربازی اجباری دارند که سربازی در ۷ کشور بیش از ۲ سال و سایر آنها یک سال است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دومین عامل تاخیر ازدواج آقایان، سربازی است، گفت: طرح اصلی ما مدل سرباز حرفه ای بود که این مدل ترکیبی است، اما باید به این نکته توجه کرد که موضوع سربازی را باید به تدریج حل کرد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی

سه میلیون سرباز فراری داریم