شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام» در راهپیمایی روز قدس +تصاویر
شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام» در راهپیمایی روز قدس +تصاویر

شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام/ ‘مرگ بر داعش ِصهیونیستی’ / تظاهرات مردم نجف آباد در روز قدس +تصاویر

شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام/ ‘مرگ بر داعش ِصهیونیستی’ / تظاهرات مردم نجف آباد در روز قدس +تصاویر
ghods93-12ghods93-11ghods93-10ghods93-9ghods93-8ghods93-5ghods93-4ghods93-6
ghods93-13ghods93-3


ghods93-7ghods93-14ghods93-1

ghods93-1
ghods93-2