شکایت از وزیر ورزش بابت عدم واگذاری سرخابی ها
شکایت از وزیر ورزش بابت عدم واگذاری سرخابی ها
فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:‌جمعی از نمایندگان مجلس به خاطر استنکاف مسعود سلطانی‌فر از اجرای قانون در واگذاری باشگاه‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس طبق ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس شکایت کردند. 

شکایت از وزیر ورزش بابت عدم واگذاری سرخابی ها

فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت:‌جمعی از نمایندگان مجلس به خاطر استنکاف مسعود سلطانی‌فر از اجرای قانون در واگذاری باشگاه‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شکایت کردند.

ابوالفضل ابوترابی افزود: متن این شکایت در سامانه مجلس بارگذاری شده و امضاهای آن در حال افزایش است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

شکایت از وزیر ورزش بابت عدم واگذاری سرخابی ها