شکند اگر سبوئی…
شکند اگر سبوئی…

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت سر خمّ می سلامت، شکند اگر سبوئی

بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت

سر خمّ می سلامت، شکند اگر سبوئی