صعود پومسه روهای نجف آباد به مرحله نهایی رقابت های جهان
صعود پومسه روهای نجف آباد به مرحله نهایی رقابت های جهان
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف‌آباد: آیت الله هاشمی و علی نادعلی از نجف آباد، طی چالش سوم مسابقات پومسه قهرمانی جهان که به صورت برخط از پنجم مهر تا نهم آبان1400 در حال برگزاری است، به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

صعود پومسه روهای نجف آباد به مرحله نهایی رقابت های جهان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف‌آباد: آیت الله هاشمی و علی نادعلی از نجف آباد، طی چالش سوم مسابقات پومسه قهرمانی جهان که به صورت برخط از پنجم مهر تا نهم آبان۱۴۰۰ در حال برگزاری است، به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

این رقابت ها، در رده های سنتی زیر سی تا بالای شصت و پنج سال و در بخش آزاد انفرادی و تیمی، خانواده و دو نفره، در حال اجرا است.

نادعلی، در رده سی و یک تا چهل سال و هاشمی در رده پنجاه و یک تا شصت سال، در این رقابت ها شرکت کرده اند.

علی نادعلی و آیت الله هاشمی پومسه کار

علی نادعلی و آیت الله هاشمی پومسه کار

صعود پومسه روهای نجف آباد به مرحله نهایی رقابت های جهان