ضعیف شدن فرهنگ زباله در نجف آباد
ضعیف شدن فرهنگ زباله در نجف آباد
شهرداری نجف آباد در سال های اخیر، همه کاری کرده تا یاد بگیریم زباله هایمان را در تاریخ و ساعت مشخص شده بیرون بگذاریم و هم زمان مواد قابل تفکیک را از پسماندهای خانگی جدا کنیم ولی وضعیت کوچه های شهر نشان می دهد که فرهنگ شهروندی در این بخش روز به روز ضعیف تر می شود.

ضعیف شدن فرهنگ زباله در نجف آباد

شهرداری نجف آباد در سال های اخیر، همه کاری کرده تا یاد بگیریم زباله هایمان را در تاریخ و ساعت مشخص شده بیرون بگذاریم و هم زمان مواد قابل تفکیک را از پسماندهای خانگی جدا کنیم ولی وضعیت کوچه های شهر نشان می دهد که فرهنگ شهروندی در این بخش روز به روز ضعیف تر می شود.

در بسیاری از نقاط شهر، نقاطی را می بینیم که در تمام طول شبانه روز، میزبان زباله های خانگی است. این وضعیت، شهرداری را مجبور کرده حداقل دو و گاهی چندین مرتبه زباله های برخی معابر اصلی و فرعی شهر را جمع آوری کند و این یعنی سالیانه میلیاردهای تومان خسارت به شهرمان.

شهرداری وقتی مجبور است به جای فعالیت طبق تقویم جمع آوری زباله، چند بار در طول روز این کار را انجام دهد، باید هزینه بیشتری بابت پرسنل و استهلاک خودروها بدهد و این پول به جای صرف شدن در امور عمرانی شهر، به نوعی هدر می رود.

باور کنید این دیگه نه به دولت مربوط است و نه نظام و نه تحریم. فرهنگ سازی هم نمی خواد چون کار فرهنگی زیادی انجام شده. مشکل از خودمان است که تنبلیم و هر ساعت شبانه روز که دل مان خواست، زباله را می گذاریم بیرون؛ کاش فقط همین بود. بازیافتی و غیربازیافتی را هم قاطی می کنیم.

تعارف که نداریم، یک جاهایی فرهنگ مان ضعیف است و باید تکانی به خودمان بدهیم.

این تصویر، نمونه ای از بی فرهنگی ماست. بچه های شهرداری، آفتاب نزده آشغال ها را جمع می کنند و می برند ولی هنوز هوا روشن نشده که دوباره آشغال گذاشته اند.

ضعیف شدن فرهنگ زباله در نجف آباد