عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال یزدان شهر نجف آباد
عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال یزدان شهر نجف آباد

فصلنامه پوست و زیبایی ، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳) [box type=”shadow” ]عنوان: عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال یزدان شهر نجف آباد[/box] نویسنده(گان): دکتر مژده کیانی، فریبا موگویی، پست الکترونیک: mjdhkiani (a) yahoo.com چکیده: زمینه و هدف: تغییر الگوی سنی استفاده از لوازم آرایش […]

فصلنامه پوست و زیبایی ، سال چهارم، شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

[box type=”shadow” ]عنوان: عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال یزدان شهر نجف آباد[/box]

نویسنده(گان):
دکتر مژده کیانی، فریبا موگویی،

پست الکترونیک: mjdhkiani (a) yahoo.com

چکیده:
زمینه و هدف: تغییر الگوی سنی استفاده از لوازم آرایش در ایران، مساله ی مهمی محسوب می شود. هدف این مقاله شناخت عوامل موثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر ۲۰ سال است.
روش اجرا: این پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه ی جمع آوری اطلاعات در یزدان شهر نجف آباد (اصفهان) در سال ۹۱-۹۰ انجام شد. از مجموعه ی ۱۸۰۰ دانش آموز دختر مقاطع دبیرستان، راهنمایی و پیش دانشگاهی، ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.
یافته ها: اکثر پاسخگویان، الگوی آرایش خود را نزدیکان و خویشاوندان نزدیک خود بیان کردند. ۷/۳۱% از دختران، کانال ماهواره را الگو قرار داده اند و ۷/۷% از سایت های اینترنتی استفاده می کنند. رابطه ی بین متغیرهای سن، مصرف رسانه ای، وضیت تاهل، اعتماد اجتماعی و میزان گرایش دختران به استفاده از لوازم آرایش معنادار بود.
نتیجه گیری: عوامل موثر بر استفاده از مواد آرایشی در بین دختران جوان شامل ۵ عامل ویژگی جمعیتی، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، مصرف رسانه ای، روابط و خانواده و اعتماد تعریف شده است که تقریباً ۵۵% از تغییرپذیری متغیرها را توضیح می دهد.

دانلود کل مقاله