فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم
فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم
فتوکلیپ رشادت سربازان سلامت در جبهه مقدم مبارزه با کرونا، بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم

فتوکلیپ رشادت سربازان سلامت در جبهه مقدم مبارزه با کرونا، بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

قرنطینه کرونا در نجف آباد

قرنطینه کرونا در نجف آباد

فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم