فراخوانی برای آشنایی با کاندیداهای مجلس در نجف آباد
فراخوانی برای آشنایی با کاندیداهای مجلس در نجف آباد
به دنبال اعلام اسامی یازده نفر به عنوان نامزدهای تاییدصلاحیت شده برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، شناخت بیشتر مردم از این افراد به یکی از دغدغه های انتخاباتی تبدیل شده است.

فراخوانی برای آشنایی با کاندیداهای مجلس در نجف آباد

به دنبال اعلام اسامی یازده نفر به عنوان نامزدهای تاییدصلاحیت شده برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، شناخت بیشتر مردم از این افراد به یکی از دغدغه های انتخاباتی تبدیل شده است.

در لیست اعلامی که هنوز احتمال حذف و اضافه در آن وجود دارد، ابوالفضل ابوترابی نماینده دوره های نهم و دهم مجلس از همه شناخته شده تر است ولی عموم مردم از دیگر چهره ها شناخت خاصی ندارند.

در همین راستا و به منظور شناساندن بیشتر این افراد در راستای افزایش شور انتخابات، تلاش می کنیم راه ارتباطی با این کاندیداها پیدا کرده و به طور مستقیم مصاحبه ای کوتاه با این افراد داشته باشیم.

در این بین خود کاندیداها یا اطرافیان آن ها نیز می توانند به ما کمک کرده و به شکلی اطلاعات بیشتری از نامزدهای انتخاباتی در اختیارمان قرار دهند.

انتخابات

انتخابات

فراخوانی برای آشنایی با کاندیداهای مجلس در نجف آباد