فرهنگ سازی متفاوت در دبیرستان دخترانه نجف آباد+تصاویر
فرهنگ سازی متفاوت در دبیرستان دخترانه نجف آباد+تصاویر
پایگاه خبری شهرداری: در دبیرستان دخترانه مرحوم دکتر ناصر فاتح در خیابان شهدای شرقی و در راستای تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست، دانش آموزان با خشک کردن پوست میوه ها، از تولید شیرابه های سمی در پسماندهای خانگی جلوگیری کرده اند.

فرهنگ سازی متفاوت در دبیرستان دخترانه نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: در دبیرستان دخترانه مرحوم دکتر ناصر فاتح در خیابان شهدای شرقی و در راستای تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست، دانش آموزان با خشک کردن پوست میوه ها، از تولید شیرابه های سمی در پسماندهای خانگی جلوگیری کرده اند.

خشک کردن پوست میوه ها در دبیرستان دکتر فاتح نجف آباد

خشک کردن پوست میوه ها در دبیرستان دکتر فاتح نجف آباد

خشک کردن پوست میوه ها در دبیرستان دکتر فاتح نجف آباد

خشک کردن پوست میوه ها در دبیرستان دکتر فاتح نجف آباد

فرهنگ سازی متفاوت در دبیرستان دخترانه نجف آباد+تصاویر