فوت قایقران نجف آبادی تیم ملی
فوت قایقران نجف آبادی تیم ملی
خبرگزاری های مختلف، از فوت حسین بابایی ورزشکار شهرستان نجف آباد و ملی پوش تیم قایقرانی اسلالوم بر اثر حادثه تصادف خبر داده اند. جزئیات بیشتری از محل این حادثه و شرایط دیگر همراهان این ورزشکار، هنوز اعلام نشده.

فوت قایقران نجف آبادی تیم ملی

خبرگزاری های مختلف، از فوت حسین بابایی ورزشکار شهرستان نجف آباد و ملی پوش تیم قایقرانی اسلالوم بر اثر حادثه تصادف خبر داده اند. جزئیات بیشتری از محل این حادثه و شرایط دیگر همراهان این ورزشکار، هنوز اعلام نشده.

فوت حسین بابایی قایقران نجف آبادی تیم ملی اسلالوم بر اثر تصادف

فوت حسین بابایی قایقران نجف آبادی تیم ملی اسلالوم بر اثر تصادف

فوت قایقران نجف آبادی تیم ملی