قسمت نهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت نهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»

سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ غرضی، عارف، جلیلی، روحانی، قالیباف، حداد عادل، ولایتی،رضایی و با حضور استثنایی «دکتر علی مطهری» !

سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ غرضی، عارف، جلیلی، روحانی، قالیباف، حداد عادل، ولایتی،رضایی و با حضور استثنایی «دکتر علی مطهری» !

doctor9