مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد+تصاویر
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد+تصاویر
فارس: مراسم صبحگاه عمومی فراجا امروز با حضور امام جمعه، فرماندهان نظامی، انتظامی و جمعی از مسوولان و اعضای شورای تأمین و خانواده شهدای فراجا در نجف آباد برگزار شد.

مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد+تصاویر

فارس: مراسم صبحگاه عمومی فراجا امروز با حضور امام جمعه، فرماندهان نظامی، انتظامی و جمعی از مسوولان و اعضای شورای تأمین و خانواده شهدای فراجا در نجف آباد برگزار شد.

تصاویر از مهدی لطفی خبرنگار و عکاس فارس در نجف آباد

مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401

مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱

 

 
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر 1401
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱
مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد؛ مهر ۱۴۰۱

مراسم صبحگاه عمومی فراجا در نجف‌آباد+تصاویر