مسئولان به زندان رفتند+ تصاویر
مسئولان به زندان رفتند+ تصاویر

پایگاه خبری فرمانداری:صالحی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری با همراهی افضلی رئیس دادگستری، گرجی زاده مدیرکل اداره زندان های استان اصفهان، نادری رئیس اداره زندان نجف آباد از این مجموعه بازدید کردند. زندان نجف آباد پشت دادگستری در کمربندی جنوب شهر قرار گرفته است.

پایگاه خبری فرمانداری:صالحی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری با همراهی افضلی رئیس دادگستری، گرجی زاده مدیرکل اداره زندان های استان اصفهان، نادری رئیس اداره زندان نجف آباد از این مجموعه بازدید کردند.

زندان نجف آباد پشت دادگستری در کمربندی جنوب شهر قرار گرفته است.