مسئولیت فرماندار سابق نجف آباد در دهیاری های اصفهان
مسئولیت فرماندار سابق نجف آباد در دهیاری های اصفهان
استانداری اصفهان: سهراب مظفر نجفی که در فاصله دی ماه 95 تا خرداد 97 مسئولیت فرمانداری شهرستان نجف آباد را بر عهده داشت، به عنوان مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان اصفهان انتخاب شد.

مسئولیت فرماندار سابق نجف آباد در دهیاری های اصفهان

استانداری اصفهان: سهراب مظفر نجفی که در فاصله دی ماه ۹۵ تا خرداد ۹۷ مسئولیت فرمانداری شهرستان نجف آباد را بر عهده داشت، به عنوان مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان اصفهان انتخاب شد.

نجفی ۶۰ساله، کارشناس ارشد مدیریت دولتی دارد و کارش را با شهرداری شهر بلداجی شروع کرده است. او قبل از آمدن به نجف آباد، فرماندار نایین بود.

سهراب مظفر نجفی فرماندار نجف آباد

سهراب مظفر نجفی فرماندار نجف آباد (نفر وسط)

مسئولیت فرماندار سابق نجف آباد در دهیاری های اصفهان