مسابقات دومینوتاپلینگ در شهرستان نجف آباد
مسابقات دومینوتاپلینگ در شهرستان نجف آباد

مسابقات دومینوتاپلینگ در شهرستان نجف آباد برگزارشداین مسابقات را اموزش پرورش نجف اباد در سالن یزدان پاک برگزار کرد ، و۲۲۰ دانش اموز ،از سه مطقع تحصیلی در قالب ۵۴ تیم از مدارس شهرستان نجف اباددرآن باهم رقابت کردند در این رقابتها ۱۰ تیم برتر به استان را یافتند

مسابقات دومینوتاپلینگ در شهرستان نجف آباد برگزارشداین مسابقات را اموزش پرورش نجف اباد در سالن یزدان پاک برگزار کرد ، و۲۲۰ دانش اموز ،از سه مطقع تحصیلی در قالب ۵۴ تیم از مدارس شهرستان نجف اباددرآن باهم رقابت کردند در این رقابتها ۱۰ تیم برتر به استان را یافتند