مستندی از ویتنام که دهه۶۰ پخش شده+فیلم
مستندی از ویتنام که دهه۶۰ پخش شده+فیلم
خانه ایثار نجف آباد:در قسمتی از یکی از فیلم‌های مربوط به رزمندگان و ایثارگران لشکر8نجف‌اشرف، فیلمی مستند در مورد ویتنام وجود دارد.

مستندی از ویتنام که دهه۶۰ پخش شده+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در قسمتی از یکی از فیلم‌های مربوط به رزمندگان و ایثارگران لشکر۸نجف‌اشرف، فیلمی مستند در مورد ویتنام وجود دارد.

به احتمال زیاد این فیلم، بر روی کاست اصلی فیلم و لابه‌لای فیلم‌های دفاع‌مقدس ضبط شده.

این فیلم که دهه۶۰ شمسی در ایران ترجمه و پخش شده، نگاهی دارد به تاریخ سال‌های منتهی به جنگ ویتنام و دخالت آمریکا در این کشور.

جنگ ویتنام

جنگ ویتنام

 

مستندی از ویتنام که دهه۶۰ پخش شده+فیلم