مصاحبه با شهید مهدی رحیمی از نجف‌آباد و یک رزمندۀ یزدی+فیلم
مصاحبه با شهید مهدی رحیمی از نجف‌آباد و یک رزمندۀ یزدی+فیلم
خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که نیمه دوم زمستان61 و در آستانه عملیات والفجرمقدماتی در حوالی فکه ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) با دو نفر از رزمندگان واحد تخریب لشکر8نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

مصاحبه با شهید مهدی رحیمی از نجف‌آباد و یک رزمندۀ یزدی+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که نیمه دوم زمستان۶۱ و در آستانه عملیات والفجرمقدماتی در حوالی فکه ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) با دو نفر از رزمندگان واحد تخریب لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

در ابتدای این فیلم که پس از مصاحبه با ابراهیم ولایتی از نجف‌آباد دیگر نیروی واحد تخریب لشکر ضبط شده، در ابتدا شهید مهدی رحیمی هفده ساله که قبل از این دست راستش جانباز شده، صحبت کرده و به بیان توضیحاتی در مورد عملکرد مین‌ها می‌پردازد.

شهید رحیمی که از ماهرترین نیروهای واحد تخریب لشکر۸ محسوب می‌شد، کم تر از یک سال بعد در چهارم آبان۶۲ طی عملیات والفجر۴ در غرب کشور به شهادت می‌رسد.

پس از رحیمی، رزمندۀ نوجوان دیگری از یزد صحبت می‌کند که البته مثل رحیمی خودش را معرفی نمی‌کند ولی احتمال دارد نام خانوادگی‌اش «استقامت» باشد.

پس از این دو گفت‌وگو، شهید رحیمی با همراهی رزمندۀ یزدی و ابراهیم ولایتی، یک مین ضدتانک را در نقطه‌ای کار گذشته و از راه دور منفجر می‌کند.

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر8نجف.

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر۸نجف.

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر8نجف.

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر۸نجف.

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر8نجف. نفر دوم نشسته از راست

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر۸نجف. نفر دوم نشسته از راست

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر8نجف. نفر دوم ایستاده از راست

شهید مهدی رحیمی از نجف آباد. رزمنده واحد تخریب لشکر۸نجف. نفر دوم ایستاده از راست

 

 

مصاحبه با شهید مهدی رحیمی از نجف‌آباد و یک رزمندۀ یزدی+فیلم