مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد
مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد
تعدادی از جوانان، با برخی عزاداران شرکت کننده در مراسم عزاداری گلزار شهدای نجف آباد مصاحبه کرده اند.

مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد

تعدادی از جوانان، با برخی عزاداران شرکت کننده در مراسم عزاداری گلزار شهدای نجف آباد مصاحبه کرده اند.
عزاداری محرم 99 در یادمان شهدای نجف آباد

عزاداری محرم ۹۹ در یادمان شهدای نجف آباد

مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد