مصاحبه شهید اسماعیل انتشاری در سال۶۴+فیلم
مصاحبه شهید اسماعیل انتشاری در سال۶۴+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن(یا اسفند)64 طی عملیات والفجر8 در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، شهید احمد انتشاری از نیروهای جهاد‌سازندگی نجف‌آباد، به بیان توضیحاتی در خصوص عملکرد این مجموعه در این عملیات می‌پردازد.

مصاحبه شهید اسماعیل انتشاری در سال۶۴+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که بهمن(یا اسفند)۶۴ طی عملیات والفجر۸ در شبه‌جزیره فاو توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، شهید احمد انتشاری از نیروهای جهاد‌سازندگی نجف‌آباد، به بیان توضیحاتی در خصوص عملکرد این مجموعه در این عملیات می‌پردازد.

شهید انتشاری، سیزدهم تیر۶۶ در زمان انجام ماموریت در جاده کرمانشاه دچار حادثه‌ای شد و در ۳۳سالگی به شهادت رسید.

تصاویر، تزیینی هستند.

جهاد سازندگی

جهاد سازندگی

 

مصاحبه شهید اسماعیل انتشاری در سال۶۴+فیلم