مصاحبه شهید کاظم مصطفایی از اصفهان در سال۶۶+فیلم
مصاحبه شهید کاظم مصطفایی از اصفهان در سال۶۶+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال 66 طی عملیات نصر5 در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، شهید کاظم مصطفایی از اصفهان، رزمنده واحد تخریب لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه شهید کاظم مصطفایی از اصفهان در سال۶۶+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال ۶۶ طی عملیات نصر۵ در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، شهید کاظم مصطفایی از اصفهان، رزمنده واحد تخریب لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.
شهید مصطفایی، ۲۹ فروردین۶۷ به شهادت می‌‌رسد.
در این فیلم، قبل از مصطفایی نیز مهدی طاهرخانی از قزوین مصاحبه کرده است.

شهید کاظم مصطفایی از اصفهان

شهید کاظم مصطفایی از اصفهان

 

مصاحبه شهید کاظم مصطفایی از اصفهان در سال۶۶+فیلم