مطالبی که خبر نیستند
مطالبی که خبر نیستند
برخی دستگاه های دولتی و اجرایی که اتفاقا کانال های اطلاع رسانی چند هزار نفری دارند و روزانه چندین مطلب جدید منتشر می کنند، گوشه و کنار این انتقاد را بر ما وارد می کنند که چرا مطالب شان را کمتر منتشر می کنیم.

مطالبی که خبر نیستند

برخی دستگاه های دولتی و اجرایی که اتفاقا کانال های اطلاع رسانی چند هزار نفری دارند و روزانه چندین مطلب جدید منتشر می کنند، گوشه و کنار این انتقاد را بر ما وارد می کنند که چرا مطالب شان را کمتر منتشر می کنیم.

واقعیتش را بخواهید، عمده مطالب این دوستان، نه خبر است و نه اطلاع رسانی. بیشتر به درد گزارش دهی در روند کاغذبازی های مرسوم دولتی می خورد. به همین خاطر جذابیت و ارزش خبری چندانی برای مخاطبان ندارد.

به عنوان نمونه وقتی می خواهند خبر مربوط به یک جلسه را مطرح کنند، تنها به درج چند تصویر از حاضرین و بیان برخی کلیات بسنده می کنند و هیچ توضیحی در خصوص مطالب مهم جلسه و تصمیم های گرفته شده، ارائه نمی کنند.

این مسئولان، بهتر است قسمت روابط عمومی شان را تقویت کنند تا چهار تا خبر و مطلب به درد بخور، بیرون بدهد و بتوانند گامی در مسیر «جهاد تبیین» بردارند.

یادداشت

یادداشت

مطالبی که خبر نیستند