مظلومیت شهیدستان ایران در نجف آباد
مظلومیت شهیدستان ایران در نجف آباد
در استان اصفهان، پنج مدرسه وجود دارد که بیش از یکصد شهید دانش آموز دارند و در این میان دبیرستان منتظری نجف آباد، با 234 شهید، رتبه اول استان و کشور را از این لحاظ به خود اختصاص داده ولی هنوز کار شاخصی در مورد این واحد آموزشی انجام نشده است.

مظلومیت شهیدستان ایران در نجف آباد

در استان اصفهان، پنج مدرسه وجود دارد که بیش از یکصد شهید دانش آموز دارند و در این میان دبیرستان منتظری نجف آباد، با ۲۳۴ شهید، رتبه اول استان و کشور را از این لحاظ به خود اختصاص داده ولی هنوز کار شاخصی در مورد این واحد آموزشی انجام نشده است.

بی توجهی و بی عملی دستگاه های عریض و طویل مربوط، در شرایطی است که دیروز در هنرستان فنی ابوذر اصفهان که با ۱۲۸ شهید، جایگاه دوم استان را دارد، دانشنامه شهدای این واحد رونمایی شد.

دبیرستان منتظری که در انتهای خیابان ۱۵خرداد شمالی هنوز به فعالیتش ادامه می دهد و به شهیدستان کشور معروف است، در دهه ۶۰ بیش از ۱۲۰۰ دانش آموز در سه رشته علوم انسانی، ریاضی و علوم تجربی داشت.نجف آباد، ۵۵ معلم شهید نیز دارد.

دبیرستان آیت الله منتظری نجف آباد

دبیرستان آیت الله منتظری نجف آباد

مظلومیت شهیدستان ایران در نجف آباد