معماری ۴۰ خانه تاریخی نجف‌ آباد بررسی شد
معماری ۴۰ خانه تاریخی نجف‌ آباد بررسی شد
40 خانه تاریخی در قالب تصاویر، نقشه‌های معماری و متنی توصیفی در باب کالبد و زندگی اجتماعی جاری در گذشته و حال در قالب پژوهش «معماری خانه‌های تاریخی در نجف آباد» در نشست تخصصی به همت گروه بنای پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی تاریخی پژوهشگاه بررسی شد.

معماری ۴۰ خانه تاریخی نجف‌ آباد بررسی شد

میراث آریا: عاطفه کرباسی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در این نشست گفت: «نجف‌آباد شهری است که تا سالیانی نه چندان دور، هنوز بافت تاریخی خود را حفظ کرده وهر چهار سمت آن نیز با باغات فراوان احاطه شده بود ؛ اما مدتی است تخریب و نوسازی گریبانگیر خانه های تاریخی و خشکسالی و توسعه شهری آفت باغات پیرامون این شهر شده است.»

او  افزود: «بدین ترتیب و با توجه به آنکه تا به حال تحقیق قابل توجهی در باب معماری خانه های این شهر انجام نشده بود، لازم بود پس از دست دادن کامل خانه های باقیمانده از گذشت های دور و نزدیک، مجموعه ای شامل تصاویر، نقشه ها و شرحی از چگونگی زندگی گذشته و حال در این خانه ها فراهم آید تا در سال های آینده بتواند شمایی از چگونگی معماری خانه های تاریخی این شهر به دست دهد.»

کرباسی تصریح کرد: «از مجموعه خانه های پژوهش حاضر تعداد اندکی خانه های فاخر تر یا ثبت شده و تعداد زیادی خانه های غیر فاخر و متعلق به مردم عادی هستند.»

این استادیار دانشگاه گفت: «در کنار دلایلی چون تأمین تنوع دراندازه، قدمت، موقعیت و شکل معماری نمونه ها، موثرترین عامل در انتخاب خانه ها، ممکن شدن ورود به خانه ها، یعنی کسب مجوز ورود از سوی مالکان بود که در عین حال از مهمترین دشواری های تحقیق حاضر نیز محسوب می شود.»

این پژوهشگر گفت: «در نهایت و بعد از برسی چهل خانه در قالب تصاویر، نقشه های معماری و متنی توصیفی در باب کالبد و زندگی اجتماعی جاری در خانه در گذشته و حال جمع بندی مبتنی بر مشخصات مشترک و تکرار شونده در کلیت،  اجزای کالبدی و نحوه زندگی در خانه ها حاصل شده که می تواند قدمی کوچک در مسیر فهم معماری تاریخ شهر نجف‌آباد به عنوان محمل زندگی مردمان آن باشد.»

کرباسی در ادامه نشست به معرفی این چهل خانه و بیان برخی ویژگی های آنها پرداخت.

عاطفه کرباسی

عاطفه کرباسی

نجف آباد نیوز