مقام چهارم نجف آباد در نزاع های خیابانی
مقام چهارم نجف آباد در نزاع های خیابانی

صاحب نیوز: مدیر کل پزشکی قانونی اصفهان: بیشترین آمار مربوطه به مراجعین نزاع مربوط به شهرستانهای اصفهان ، خمینی شهر، کاشان و نجف آباد است. علی سلیمانپور گفت: «بیشترین پرونده های مطروحه در موضوعات قصور پزشکی به ترتیب در رشته های جراحی زنان زایمان و نازائی، جراحی عمومی و پرستاری بوده  است.» وی ادامه داد […]

صاحب نیوز: مدیر کل پزشکی قانونی اصفهان: بیشترین آمار مربوطه به مراجعین نزاع مربوط به شهرستانهای اصفهان ، خمینی شهر، کاشان و نجف آباد است.

علی سلیمانپور گفت: «بیشترین پرونده های مطروحه در موضوعات قصور پزشکی به ترتیب در رشته های جراحی زنان زایمان و نازائی، جراحی عمومی و پرستاری بوده  است.»

وی ادامه داد :« البته پرونده های مرتبط با قصور پزشکی درمقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۲۸درصد کاهش داشته است.»