مهر و موم کارگاه کابینت سازی متخلف در نجف آباد+تصویر
مهر و موم کارگاه کابینت سازی متخلف در نجف آباد+تصویر
صدا و سیما: رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد گفت: در پرونده تخلف کارگاه کابینت سازی ومصنوعات چوبی به اتهام تقلب، که در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی نجف آباد رسیدگی شد، واحد صنفی متخلف به مبلغ ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و ۱۲ میلیون تومان خسارت در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

مهر و موم کارگاه کابینت سازی متخلف در نجف آباد+تصویر

صدا و سیما: رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد گفت: در پرونده تخلف کارگاه کابینت سازی ومصنوعات چوبی به اتهام تقلب، که در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی نجف آباد رسیدگی شد، واحد صنفی متخلف به مبلغ ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و ۱۲ میلیون تومان خسارت در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

سعید بلانی زاده افزود: وی گفت: صاحب متخلف این کارگاه به علت استنکاف از پرداخت جریمه و خسارت در حق شاکی خصوصی به دستور ریاست اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد مهر و موم شد.

مهر و موم کارگاه کابینت سازی متخلف در نجف آباد

مهر و موم کارگاه کابینت سازی متخلف در نجف آباد

مهر و موم کارگاه کابینت سازی متخلف در نجف آباد+تصویر