نذر پرچم در دانشگاه فرهنگیان نجف آباد+تصویر
نذر پرچم در دانشگاه فرهنگیان نجف آباد+تصویر
دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد با همکاری هیات مکتب الولایه، در نظر دارد طی برنامه نذر پرچم، به کمک مردم تعدادی پرچم بین شهروندان توزیع کند.

نذر پرچم در دانشگاه فرهنگیان نجف آباد+تصویر

دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد با همکاری هیات مکتب الولایه، در نظر دارد طی برنامه نذر پرچم، به کمک مردم تعدادی پرچم بین شهروندان توزیع کند.

علاقه مندان جهت مشارکت در این طرح می توانند کمک های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۸۰۵۶۷۰۹۸ به نام رسول ابراهیم نجف آبادی واریز کنند.

نذر پرچم محرم در دانشگاه فرهنگیان نجف آباد

نذر پرچم محرم در دانشگاه فرهنگیان نجف آباد

نذر پرچم در دانشگاه فرهنگیان نجف آباد+تصویر