نماز جمعه ۴ تیرماه ۱۳۹۵ نجف آباد
نماز جمعه ۴ تیرماه ۱۳۹۵ نجف آباد

نماز جمعه تیر ماه سال1395