نکوداشت نیم قرن مجاهدت و خدمات آیت الله سید علی غیوری