نیمی از مالیات کشور فراری است
نیمی از مالیات کشور فراری است
ایسنا: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: مالیات ستانی سخت و پیچیده شده است و مبتنی بر فاکتور است و از آن طرف با پدیده فاکتورهای صوری و ثبت شرکت های صوری و کاغذی مواجه هستیم که اینها فرار مالیاتی در ایران را حدود پنجاه درصد کرده اند.

نیمی از مالیات کشور فراری است

ایسنا: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: مالیات ستانی سخت و پیچیده شده است و مبتنی بر فاکتور است و از آن طرف با پدیده فاکتورهای صوری و ثبت شرکت های صوری و کاغذی مواجه هستیم که اینها فرار مالیاتی در ایران را حدود پنجاه درصد کرده اند.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد:مالیات بر مجموع درآمد کار را بسیار روان می کند که البته پیش نیازهای دارد که پیش نیاز اولیه آن مبتنی بر هوش‌مصنوعی وشفافیت  و الزامی است که در قانون تعیین کردیم که همه‌ایرانی ها حساب تجاری مشخص داشته باشند که این پیش نیاز هنوز در کشور ما اعمال نشده است ونمی توانیم انتظار داشته باشیم که این قانون پاسخگو باشد.

ابوترابی اضافه کرد:قشرهای مختلف مثل وکلا، پزشکان وکاسبان فرار مالیاتی دارند.الان فقط کارمندان برای دریافت مالیات در دسترس هستند. یکی از راههای تحقق عدالت مالیاتی، اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد و نه شغل آنهاست.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

نیمی از مالیات کشور فراری است