هنجارشکنی بی سابقه در نجف آباد
هنجارشکنی بی سابقه در نجف آباد
کشف حجاب کرده و با دوچرخه در میدانی چرخ می زند که چند دهه قبل و فقط چند دهه قبل، شیربچه هایی همین جا دور زدند و چند هفته بعد یا چند ماه بعد، همین جا چرخ شان دادند.

هنجارشکنی بی سابقه در نجف آباد

کشف حجاب کرده و با دوچرخه در میدانی چرخ می زند که چند دهه قبل و فقط چند دهه قبل، شیربچه هایی همین جا دور زدند و چند هفته بعد یا چند ماه بعد، همین جا چرخ شان دادند.

آن ها هم همان روز دست تکان می دادند، برای مادری که تنها پسرش می رفت، برای مادری که پسر دوم، پسر سوم یا پسر چهارمش مسافر شده بود.

اگر از آن چرخ زدن و دست تکان دادن، به این جا رسیدیم، خیلی ها مقصرند. از من که ننوشتم و نگفتم تا آن هایی که بودجه های هنگفت فرهنگی را در تب و تاب خودخواهی ها، بی سلیقگی ها و منیت ها هدر دادند و  می دهند.

همه مقصریم و همه داریم دنبال مقصر می گردیم تا این اوضاع و احوال را به گردنش بیاندازیم.

این حرکت، نماد است. نماد سال ها بد سلیقگی محض در کارهای فرهنگی. نماد سال ها بی توجهی به نیازهای واقعی جامعه. نمادی از سال ها کار فرهنگی بدون اخلاص و نماد غفلت مان از قهرمانان واقعی این کشور. نماد سوء مدیریت کسانی که از همین حالا شروع کرده اند به محکوم کردن این حرکت.

به هر حال دیر یا زود، خبر می رسد که فلان برخورد با این «عاشق شهرت» شد که اتفاقا  ضعیفه همین را می خواهد تا شاید جایی برایش در آن طرف آب در نظر بگیرند و چند ماهی، اگر شانس بیاورد، پول بخور و نمیری بگیرد و اسباب تبلیغات باشد بر ضد کشورمان. ولی یادمان نرود که چه کردیم و چه ها نکردیم که این نمادها را باید نظاره گر باشیم.

ساعت باغملی نجف آباد

ساعت باغملی نجف آباد

هنجارشکنی بی سابقه در نجف آباد