هیچ مرفه بی دردی را ندیدم
هیچ مرفه بی دردی را ندیدم
در میان جمع امروز هیچ مرفه بی دردی را ندیدم چرا که آنها دغدغه‌های زیادی دارند که وقت آمدن نداشتند! دغدغه سفرهای خارجی و ماشین لوکس و خانه های کاخ نما و زیبایی هایی که در ظاهر آنها را جستجو می کنند!

هیچ مرفه بی دردی را ندیدم

فقر در نجف آباد

فقر در نجف آباد

«شهروند»: یه نفر این تصویر☝️ را که حاضرم قسم بخورم، خیلی پیش از این ماجرا، عکس و متنش را انتخاب و آن را آماده تکثیر داشتند، برایم ارسال کرد!
✍️ و اما جواب من!

اتفاقا همین خانم با همه حسرتهایش هم آمده بود تا بگوید: هیچ چیز به اندازه چادر رنگ و رو رفته اش برایش مهم نیست! با تمام نداشته هایش، چادر داشتنش از نان شب هم برایش مهم تر است چرا که این اعتقاد را از مادرش به یادگار دارد که تمام وجود خانواده زجر کشیده اش را در زیر چادر پر مهر و محبتش نگه دارد اجازه ندهد بنیان خانواده اش با وجود دیوار های خراب خانه کوچکش، با فساد زنانی که زنانگی شان به تاراج رفته و مادری را به خودخواهی هاشان فروخته اند، ذره ای کمرنگ شود.
او آمده بود و تمام کسانی که از غم همین خانه ها شب را در بیداری به صبح می کشند، چرا که از پیامبرشان آموخته اند که مسلمان نیست او که همسایه گرسنه اش را یاری نرساند و سیر بخوابد در حالی که او گرسنه است!
همان پیامبری که تمام زنان امت خود را دختران خود می داند و از زبان خالق هستی به آنها می فرماید خود را بپوشانید چرا که شما گوهری هستید که باید از نگاه هر ناشایستی مخفی بماند!
آری خیلی ها آمده بودند و من در میان جمع امروز هیچ مرفه بی دردی را ندیدم چرا که آنها دغدغه‌های زیادی دارند که وقت آمدن نداشتند! دغدغه سفرهای خارجی و ماشین لوکس و خانه های کاخ نما و زیبایی هایی که در ظاهر آنها را جستجو می کنند!
دغدغه‌های آنها البته یک چیز دیگر هم هست!
به وقت عزای امام حسین علیه السلام هم و غم آنها این است که چرا هیات برگزار می کنید، به فقرا کمک کنید، در حالی که اولین غذای امام حسین برای همین عزیزان است…

تجمع در نجف آباد در اعتراض به کشف حجاب

تجمع در نجف آباد در اعتراض به کشف حجاب