ویژه های غدیری مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد+تصاویر و فیلم
ویژه های غدیری مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد+تصاویر و فیلم
مجموعه فرهنگی مسجد مهدیه و پایگاه بسیج شهید صیاد شیرازی نجف آباد، به مناسبت عید غدیر ویژه برنامه هایی مانند کاروان شادی، نورافشانی در میدان آزادگان، ماشین نویسی، پخش مولودی و توزیع ۱۵۰ غذای گرم بین نیازمندان را انجام دادند.

ویژه های غدیری مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد+تصاویر و فیلم

مجموعه فرهنگی مسجد مهدیه و پایگاه بسیج شهید صیاد شیرازی نجف آباد، به مناسبت عید غدیر ویژه برنامه هایی مانند کاروان شادی، نورافشانی در میدان آزادگان، ماشین نویسی، پخش مولودی و توزیع ۱۵۰ غذای گرم بین نیازمندان را انجام دادند.

پایگاه مطهره و کانوان فرهنگی چمران دیگر مجموعه های مشارکت کننده در این برنامه ها بودند.

ویژه های غدیر مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد

ویژه های غدیر مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد

 

ویژه های غدیری مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد+تصاویر و فیلم

ویژه های غدیر مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد
ویژه های غدیر مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد
ویژه های غدیر مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد
ویژه های غدیر مسجد مهدیه و پایگاه صیاد نجف آباد