پروژه دو‌بانده شدن جاده علویجه از بودجه‌های ملی برخوردار نیست
پروژه دو‌بانده شدن جاده علویجه از بودجه‌های ملی برخوردار نیست

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽدﻟﯿﮕﺎﻧﯽ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در اﺻﻔﮫﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ در ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار دارد، اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﭘﺮوژه دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر […]

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽدﻟﯿﮕﺎﻧﯽ اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس در اﺻﻔﮫﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ در ﺳﻔﺮ ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار دارد، اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﭘﺮوژه دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد، در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎھﯿﻦﺷﮫﺮ، ﻣﯿﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻮار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎدهھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﺟﺎده رخ ﻣﯽدھﺪ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎری ﺿﺮورت دارد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد: ﭘﺮوژه دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ از ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و اداره ﮐﻞ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.
ﺣﺎﺟﯽدﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮده و ﻣﺎده ۲۱۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ در ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﺠﻒآﺑﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ از ﺑﻮدﺟﻪھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد، ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ: اداره ﮐﻞ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ۲۱۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۹۴ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه دوﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد./فارس
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎھﯿﻦﺷﮫﺮ، ﻣﯿﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻮار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ھﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﺎده ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ در ﺣﻮزه ﺷﺎھﯿﻦﺷﮫﺮ اﺳﺖ، اذﻋﺎن داﺷﺖ: اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.