پرچم وارونه در مرکزی ترین شهرداری نجف آباد
پرچم وارونه در مرکزی ترین شهرداری نجف آباد

بدون شرح: تصاویری که دیشب از ساختمان شهرداری مرکزی نجف آباد گرفته شده است    

بدون شرح: تصاویری که دیشب از ساختمان شهرداری مرکزی نجف آباد گرفته شده است