پنج مصدوم در واژگونی خودرو در نجف آباد
پنج مصدوم در واژگونی خودرو در نجف آباد
مهر: عباس عابدی سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: در حادثه ای که 27 دقیقه بامداد سه شنبه 25 بهمن 1401 به این مرکز گزارش شد، خودروی 206 در ورودی ویلاشهر واژگون شده بود که طی آن دو واحد امدادی 115 به محل اعزام شدند و پنج مصدوم حادثه شامل دو مرد و سه خانم را به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد انتقال دادند.

پنج مصدوم در واژگونی خودرو در نجف آباد

مهر: عباس عابدی سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: در حادثه ای که ۲۷ دقیقه بامداد سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ به این مرکز گزارش شد، خودروی ۲۰۶ در ورودی ویلاشهر واژگون شده بود که طی آن دو واحد امدادی ۱۱۵ به محل اعزام شدند و پنج مصدوم حادثه شامل دو مرد و سه خانم را به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد انتقال دادند.

اورژانس ۱۱۵

اورژانس ۱۱۵

پنج مصدوم در واژگونی خودرو در نجف آباد