پیاده روی پاسداران لشکر۸ در اوایل دهه۷۰+تصاویر
پیاده روی پاسداران لشکر۸ در اوایل دهه۷۰+تصاویر
خانه ایثار نجف آباد: در این تصاویر، بخشی از برنامه پیاده روی پاسداران لشکر زرهی 8 نجف اشرف در اوایل دهه 70 که در محل پادگان عاشورا در نجف آباد و اراضی مجاور آن انجام شده، به تصویر کشیده شده است.

پیاده روی پاسداران لشکر۸ در اوایل دهه۷۰+تصاویر

خانه ایثار نجف آباد: در این تصاویر، بخشی از برنامه پیاده روی پاسداران لشکر زرهی ۸ نجف اشرف در اوایل دهه ۷۰ که در محل پادگان عاشورا در نجف آباد و اراضی مجاور آن انجام شده، به تصویر کشیده شده است.

از جمله نکات جالب این تصاویر، می توان به لباس های پاسداران اشاره کرد که شکل واحد و یکسانی ندارد.

در آن مقطع، بسیاری از ساخت و سازهای کنونی پادگان عاشورا هنوز انجام نشده بود.

در برخی از این تصاویر، پاسداران در حال پیاده روی در کمربندی شمالی نجف آباد هستند که آن زمان تقریبا هیچ ترددی در آن انجام نمی شده. این مسیر در حال حاضر به یکی از شلوغ ترین مسیرهای مواصلاتی غرب استان اصفهان تبدیل شده است.

 

پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر 8 نجف اشرف. اوایل دهه 70
پادگان عاشورا در نجف آباد. مرکز فرماندهی لشکر ۸ نجف اشرف. اوایل دهه ۷۰

پیاده روی پاسداران لشکر۸ در اوایل دهه۷۰+تصاویر