کاشت ۲۱۷تن بذر گندم و جو در نجف آباد
کاشت ۲۱۷تن بذر گندم و جو در نجف آباد
جهاد کشاورزی نجف آباد: در سال زراعی 1403-1402 بیش از 217 تن بذر گندم و جو به عملیات کاشت این محصولات زراعی در سطح شهرستان اختصاص پیدا کرده است.

کاشت ۲۱۷تن بذر گندم و جو در نجف آباد

جهاد کشاورزی نجف آباد: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیش از ۲۱۷ تن بذر گندم و جو به عملیات کاشت این محصولات زراعی در سطح شهرستان اختصاص پیدا کرده است.

از این میزان، حدود ۱۲۲ تن مربوط به گندم است که در این میان بیش از ۶۱ تن به صورت بذر خود مصرفی(تولیدی خود کشاورزان که دوباره توسط خودشان کاشته می شود) بوده که با نظارت اداره تولیدات گیاهی جهاد، مراحل بوجاری و ضدعفونی آن ها انجام شده. بقیه بذر گندم هم شامل ۳۰ تن بذر گواهی شده ارقام بهاران و سیوند و ۳۱ تن بذر مادری این ارقام بوده است.

در خصوص محصول جو نیز شاهد اختصاص ۲۰ تن بذر خودمصرفی به کشت پاییزه در کنار توزیع ۵۲ تن بذر گواهی شده ارقام نیک و بهرخ و ۲۵ تن بذر مادری همین ارقام بوده ایم.

کشاورزی

کشاورزی

کاشت ۲۱۷تن بذر گندم و جو در نجف آباد