کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌های پوچ ندهند
کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌های پوچ ندهند
تسنیم: نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نباید وعده‌های پوچ دهند، گفت:کاندیداها قول‌های بی‌مورد ندهند و امکانات کشور را در نظر بگیرند.

کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌های پوچ ندهند

تسنیم: نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نباید وعده‌های پوچ دهند، گفت:کاندیداها قول‌های بی‌مورد ندهند و امکانات کشور را در نظر بگیرند.

ابوالفضل ابوترابی گفت:کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به بیان واقعیات بپردازند تا اسباب نگرانی مردم را فراهم نکنند. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم فقط در حال دادن شعار بود و همین موضوع باعث شده وضعیت اقتصادی کشور نابسامان شود.

ابوترابی افزود: در سال‌های اخیر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بغرنج شده و ملت از چنین وضعیتی نگران هستند. کاندیداها همه حقیقت را با مردم در میان بگذارند و از وعده‌های پوپولیستی (عوام فریبانه) اجتناب کنند. امیدواریم با حضور حداکثری مردم دولتی انقلابی، مکتبی، کارآمد و باورمند به جوانان، تشکیل شود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌های پوچ ندهند