کشف و توقیف سه تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر
کشف و توقیف سه تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر
بهداشت و درمان نجف آباد: از یک واحد عرضه مواد غذایی حدود ۳ تن مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف کشف و توقیف گردید و پرونده متصدی خاطی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

کشف و توقیف سه تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر

بهداشت و درمان نجف آباد: در پی گشت و بازرسی مشترک کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بازرسان اتاق اصناف شهرستان طی آخرین روزهای شهریور ماه ۱۴۰۲، از یک واحد عرضه مواد غذایی حدود ۳ تن مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف کشف و توقیف گردید و پرونده متصدی خاطی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

کشف و توقیف سه تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد

کشف و توقیف سه تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد

کشف و توقیف سه تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد+تصویر