گزارش تصویری از عزاداری اربعین نجف آباد
گزارش تصویری از عزاداری اربعین نجف آباد

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا به انعکاس گوشه هایی از مراسم عزاداری اربعین نجف آباد پرداخته است.  

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا به انعکاس گوشه هایی از مراسم عزاداری اربعین نجف آباد پرداخته است.