گزارش تصویری از پیاده روی اربعین
گزارش تصویری از پیاده روی اربعین

سایت خبری ایمنا در گزارشی تصاویر اختصاصی عکاس خود از راهپیمایی اربعین امسال را بر روی سایت خود گذاشته است.      

سایت خبری ایمنا در گزارشی تصاویر اختصاصی عکاس خود از راهپیمایی اربعین امسال را بر روی سایت خود گذاشته است.