گزارش تصویری ایمنا از اجلاسیه ملی شهدا
گزارش تصویری ایمنا از اجلاسیه ملی شهدا

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا(شهرداری اصفهان) درگزارش تصویری خود گوشه های مختلف از  اولین روز برگزاری اجلاسیه ملی شهدا را به تصویر کشیده است.    

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا(شهرداری اصفهان) درگزارش تصویری خود گوشه های مختلف از  اولین روز برگزاری اجلاسیه ملی شهدا را به تصویر کشیده است.