گزارش تصویری از خانه تاریخی مهر پرور نجف آباد
گزارش تصویری از خانه تاریخی مهر پرور نجف آباد

خانه تاریخی مهر پرور نجف آباد به عنوان اولین موزه مردم شناسی این شهر از ابتدای سال جاری برای بازدید علاقه مندان و بر پایی ویژه برنامه های مختلف افتتاح شده است.

خانه تاریخی مهر پرور نجف آباد به عنوان اولین موزه مردم شناسی این شهر از ابتدای سال جاری برای بازدید علاقه مندان و بر پایی ویژه برنامه های مختلف افتتاح شده است.