گزارش تصویری ( زیرگذر ورودی دانشگاه آزاد نجف آباد )
گزارش تصویری ( زیرگذر ورودی دانشگاه آزاد نجف آباد )

در این گزارش پیشرفت پروژه ی زیرگذر ورودی دانشگاه آزاد نجف آباد را مشاهده نمایید. متاسفانه این پروژه در مدت شروع به کندی پیش می رود.

در این گزارش پیشرفت پروژه ی زیرگذر ورودی دانشگاه آزاد نجف آباد را مشاهده نمایید.

متاسفانه این پروژه در مدت شروع به کندی پیش می رود.