گزارش های ویدئویی – مدرسه دیابت جنان نجف آباد
گزارش های ویدئویی – مدرسه دیابت جنان نجف آباد

مدرسه دیابت جنان تنها مدرسه دیابت خاور میانه است .که در چهار سطح مقدماتی متوسط وپیشرفته و تکمیلی تدریس می شود.  

مدرسه دیابت جنان تنها مدرسه دیابت خاور میانه است .که در چهار سطح مقدماتی متوسط وپیشرفته و تکمیلی تدریس می شود.