یک ده آباد، به از صد شهر خراب
یک ده آباد، به از صد شهر خراب
در شرایطی که وضعیت شهردار نجف آباد، چندان واضح و مشخص نیست و چندان هم نمی توان به استقرار یک شهردار قوی در نجف آباد، حداقل در یکی دو سال آینده، امیدوار بود، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، پیگیر کلنگ زنی طرح هایی مانند ریل باس نجف آباد به اصفهان و ساماندهی میدان امام خمینی (باغ ملی) است.

یک ده آباد، به از صد شهر خراب

در شرایطی که وضعیت شهردار نجف آباد، چندان واضح و مشخص نیست و چندان هم نمی توان به استقرار یک شهردار قوی در نجف آباد، حداقل در یکی دو سال آینده، امیدوار بود، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، پیگیر کلنگ زنی طرح هایی مانند ریل باس نجف آباد به اصفهان و ساماندهی میدان امام خمینی (باغ ملی) است.

ابوترابی که وارد چهارمین دوره حضورش در مجلس شده، از سال ها پیش موضوع طرح های بزرگی مانند ریل باس و بزرگراه نجف آباد به اصفهان را مطرح کرده و برخی طرح های شاخص مانند تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو و بیمارستان پیوند مغز استخوان زیتون را هم کلنگ زنی کرده و تا مراحلی پیش برده ولی این طرح ها در عمل متوقف شده اند. البته شبکه جمع آوری فاضلاب را هم به این فهرست باید اضافه کرد؛ با پیشرفت به نسبت بیشتر ولی لاک پشتی و بسیار کند.

نقد ما به ابوترابی این است که وقتی در شهرستان، ظرفیت بودجه ای و مدیریتی لازم برای پیگیری اجرای طرح های بزرگ وجود ندارد و چند طرح شاخص نیمه تمام مانده اند، چرا باید شهرداری و دیگر دستگاه های اجرایی را درگیر طرح های جدیدی کرد که فقط می توانند بعد تبلیغاتی داشته باشند و برای مردم، چیزی جز دردسر نخواهند داشت.

به هر حال نمی شود هر طرحی که جلو رفت و به سرانجام رسید را به نام خودمان بنویسیم و هر کدام که گره ای به کارش افتاد را بگوییم «نماینده هیچ مسئولیت اجرایی ندارد» و توجیه های مختلف بیاوریم.

افکار عمومی از ابوترابی پس از دوازده سال حضور در مجلس انتظار دارد با استفاده از ظرفیت های موجود در مجلس، طرح های نیمه تمام حوزه انتخابیه را پیگیری کرده و به ثمر برساند و پس از آن به سراغ کلنگ زنی جدید برود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

یک ده آباد، به از صد شهر خراب