یک سال حبس برای متخلف عرضه گوشت در نجف آباد
یک سال حبس برای متخلف عرضه گوشت در نجف آباد
دامپزشکی کشور:سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت:فرد متخلف که در شهرستان نجف آباد مبادرت به عرضه گوشت قرمز شتر و گوساله فاسد و غیرقابل مصرف نموده بود، با پیگیری های این شبکه و حکم دستگاه قضایی به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید.

یک سال حبس برای متخلف عرضه گوشت در نجف آباد

دامپزشکی کشور:سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت:فرد متخلف که در شهرستان نجف آباد مبادرت به عرضه گوشت قرمز شتر و گوساله فاسد و غیرقابل مصرف نموده بود، با پیگیری های این شبکه و حکم دستگاه قضایی به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید.

میثم استکی بیان داشت: با کشف یک مورد تخلف گسترده از متصدی عرضه گوشت قرمز که از لیبل کشتارگاه دام استان دیگراستفاده می کرد و با الصاق بر روی لاشه های فاسد و تاریخ منقضی یا بعضا کشتار غیرمجاز، اقدام به عرضه در این شهرستان می نمود،  توسط شبکه دامپزشکی رصد و پس از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و با رسیدگی ویژه و خارج از نوبت دستگاه قضایی،  با استناد به نتایج آزمایشگاهی و محرز شدن فساد در محموله های کشف شده، در اجرای مواد ۳، ۴ و ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور،ماده ۱۱ آیین نامه بهداشت محیط هیئت وزیران ، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، متخلف به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد ضمن تشکر از دادستان عمومی و انقلاب و دادرس شعبه ۱۰۴ جزایی دادگستری شهرستان نجف آباد در پایان گفت: بعضی از افراد سودجو با بی توجهی به سلامت مردم اقدام به تخلف در زمینه بهداشت و سلامت مردم می نمایند که شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد در راستای رسالت سازمانی خود به صورت کاملا قاطع و محکم طبق موازین قانونی با این متخلفین که سلامت و امنیت غذایی جامعه را به خطر می اندازند، برخورد می کند.

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

یک سال حبس برای متخلف عرضه گوشت در نجف آباد