یک لحظه جای کارگران نیلو و اصفهان باشید
یک لحظه جای کارگران نیلو و اصفهان باشید

«میرزایی» نوشته: آقایون مسئول مادیگر خجالت میکشیم پیام بدیم بداد شرکت کاشی نیلو وکاشی اصفهان برسید که هجده ماه حقوق نگرفته اند یک لحظه فقط یک لحظه خودتان رابجای این قشرصبور وزحمتکش بگذارید. واقعا جای تاسف داره که اسم خود رامسلمان بگذاریم.!!!؟؟؟؟!!!  

«میرزایی» نوشته: آقایون مسئول مادیگر خجالت میکشیم پیام بدیم بداد شرکت کاشی نیلو وکاشی اصفهان برسید که هجده ماه حقوق نگرفته اند یک لحظه فقط یک لحظه خودتان رابجای این قشرصبور وزحمتکش بگذارید.

واقعا جای تاسف داره که اسم خود رامسلمان بگذاریم.!!!؟؟؟؟!!!