یک کلنگ زنی متفاوت
یک کلنگ زنی متفاوت

در مراسم کلنگ زنی سایت کامپیوتر،آزمایشگاه و پارکینگ دوچرخه دبیرستان امام صادق نجف آباد شاهد یک کلنگ زنی متفاوت بودیم. در این برنامه روی آسفالت مقداری خاک ریخته شد و در ادامه مسئولین به صورت نمادین بر روی خاک تعبیه شده کلنگ زنی را انجام دادند.    

در مراسم کلنگ زنی سایت کامپیوتر،آزمایشگاه و پارکینگ دوچرخه دبیرستان امام صادق نجف آباد شاهد یک کلنگ زنی متفاوت بودیم.

در این برنامه روی آسفالت مقداری خاک ریخته شد و در ادامه مسئولین به صورت نمادین بر روی خاک تعبیه شده کلنگ زنی را انجام دادند.

کلنگ زنی۲ کلنگ زنی۱